Aktualności prawne

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?


W pierwszej kolejności należy przeanalizować czy farma fotowoltaiczna może być kwalifikowana jako przedsięwzięcie.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) poprzez przedsięwzięcie rozumie się: 

  • zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

Zgodnie z powyższą definicją instalacja fotowoltaiczna niewątpliwie zalicza się do przedsięwzięć.

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Wobec tego należy przeanalizować Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod kątem kwalifikacji danego przedsięwzięcia.

Rozporządzenie to dzieli przedsięwzięcia na dwie grupy:

  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Farmy fotowoltaiczne zostały zaliczone do drugiej grupy jako:

  • zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
    • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
    • 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

Karta informacyjna przedsięwzięcia czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

O tym czy wystarczy karta informacyjna przedsięwzięcia czy konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko decyduje organ prowadzący postepowanie.

Z reguły przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest dla wielkopowierzchniowych przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach chronionych np. Natura 2000.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy z uwagi na lokalizację inwestycji.

Dlaczego sporządzenie dokumentacji środowiskowej warto przekazać specjalistom ds. ochrony środowiska?

Zarówno karta informacyjna przedsięwzięcia jak i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą zostać sporządzone zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zlecenie realizacji dokumentacji środowiskowej specjalistom gwarantuje rzetelne przygotowanie dokumentacji oraz skrócenie czasu postępowania administracyjnego, co przekłada się bezpośrednio na zoptymalizowanie kosztów inwestycji. 

Zaprszamy do współpracy!

Oferujemy pomoc w procesie inwestycyjnym poprzez uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych inwestycji.

Sporządzane przez nas dokumentacje zawierają specjalistyczne analizy dotyczące obecnej sytuacji i planowanego kształtu przedsięwzięcia. Obejmują też modelowanie emisji do powietrza i propagacji hałasu. Obliczenia wykonujemy w profesjonalnych programach, a wyniki przedstawiamy również w formie graficznej na mapach.

Oferujemy wsparcie w całym procesie inwestycyjnym – od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, aż do uzyskania decyzji środowiskowej i omówienia obowiązków z niej wynikających.

© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.