Raport początkowy

Eko Novum
RAPORT POCZĄTKOWY

Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Raport początkowy określa stan gleby, ziemi i wód gruntowych.
Raport początkowy ma określony wzór. W dokumencie tym wskazuje się substancje powodujące ryzyko, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje położone na terenie zakładu.  Raport początkowy musi być zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska – opracowujemy go na podstawie dostarczonych akredytowanych badań laboratoryjnych umożliwiających weryfikację stężeń substancji stwarzających ryzyko w oparciu o Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Analizy ryzyka

Eko Novum
ANALIZA RYZYKA

Sporządzanie raportu początkowego nie zawsze jest wymagane. Zanim zostanie podjęta decyzja o konieczności sporządzenia tego dokumentu, można przygotować Analizę możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. W przypadku gdy analiza ryzyka nie wykaże realnej możliwości skażenia środowiska, organ może odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu początkowego. Metoda analizy ryzyka jest więc bardzo pomocna.
Świadczona usługa polega na ocenie konieczności przygotowania raportu początkowego. Metody analizy ryzyka pozwalają przeanalizować wykorzystywane w zakładzie substancje, zabezpieczenia przed uwolnieniem do środowiska oraz możliwość skażenia ziemi i wód gruntowych.

Sporządzenie analizy ryzyka umożliwia ograniczenie kosztów związanych z wykonaniem badań gruntu i opracowaniem raportu początkowego.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.