Pozwolenie zintegrowane

Eko Novum
POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Skutkiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej była konieczność transpozycji regulacji UE do polskiego porządku prawnego.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Koncepcja pozwoleń zintegrowanych została wprowadzona do prawa wspólnotowego dyrektywą Rady nr 96/61/We z dnia 24 września 1996 roku dot. zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, czyli dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Do prawa polskiego przepisy dyrektywy IPPC zostały wdrożone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Tym samym został wprowadzony system pozwoleń zintegrowanych.

W 2010 r. uchwalono nową dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – Industrial Emission Directive IED – zastępującą dyrektywę IPPC.

Pozwolenie zintegrowane – dla kogo?

Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne do eksploatacji instalacji, które ze względu na swoją skalę i prowadzoną działalność mogą powodować zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych bądź środowiska rozumianego jako całość.

Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, iż w odniesieniu do instalacji przemysłowych zastępuje pozwolenia sektorowe, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko oraz ich wzajemne powiązania.

Kiedy wymagane jest pozwolenie zintegrowane?

W odróżnieniu od pozwoleń sektorowych instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (ang. Best available techniques – BAT). Konkluzje BAT sporządzane są na podstawie dokumentów referencyjnych, tzw. BREFów, i określają dodatkowe standardy emisyjne, do których muszą dążyć instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Wniosek należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na zlokalizowanie instalacji, np. starostwa, urzędu marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz szerokiego zakresu znajomości prawa. W ramach świadczonych usług oferujemy fachowe opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie zgodnym z ustawą POŚ. Nasze dokumentacje zawierają m.in. analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz analizę oddziaływania akustycznego wykonane w specjalistycznych programach obliczeniowych.

Dodatkowo wykonujemy analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, a gdy jest to konieczne również raport początkowy.

W ramach usługi zapewniamy wsparcie w procedurze administracyjnej oraz weryfikację zapisów uzyskanej decyzji administracyjnej.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.