Opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość

Eko Novum
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają liczne obowiązki sprawozdawcze na podmioty korzystające ze środowiska. Sprawozdawczość środowiskowa to tabelaryczny wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Wypełniają go podmioty, które oddziałują na środowisko poprzez emisję substancji do powietrza czy składowanie odpadów. Na podstawie sprawozdawczości nalicza się opłaty za korzystanie ze środowiska.
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy podmiotów wprowadzających gazy lub pyły do powietrza oraz składujących odpady. Podmioty te zobowiązane są do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wysokość opłat ustalana jest we własnym zakresie przez podmiot korzystający ze środowiska. Opłaty środowiskowe ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (wg Rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawki opłat za korzystanie ze środowiska). Wykaz, który zawiera dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz należność za opłaty środowiskowe trzeba złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego.
Roczne zestawienie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Roczne zestawienie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Podmioty wytwarzające odpady, zobligowane do prowadzenia ewidencji w systemie BDO, a także gospodarujące odpadami zobowiązane są do składania rocznego zestawienia o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obowiązek ten wynika z art. 75 ustawy o odpadach.

Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach składa się elektronicznie poprzez system BDO na podstawie prowadzonej w nim ewidencji odpadów. Obowiązek ten należy wypełnić do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Zestawienie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy przedłożyć właściwemu ze względu na miejsce gospodarowania odpadami marszałkowi województwa.
Opłaty za usługi wodne

Opłaty za usługi wodne

Definicja określa usługi wodne jako zapewnienie możliwości korzystania z wód:
  • gospodarstwom domowym,
  • podmiotom publicznym,
  • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
Zgodnie z ustawą Prawo wodne za usługi wodne pobierane są opłaty w formie stałej oraz zmiennej uiszczanej kwartalnie.

Wysokość opłaty stałej ustalają Wody Polskie. Jest ona przekazywana w formie informacji rocznej zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty podmiotom obowiązanym do uiszczenia danej kwoty.

Opłaty zmienne za usługi wodne ustala się na podstawie faktycznego korzystania ze środowiska – ilości odprowadzonych ścieków, pobranej wody etc.
Raport KOBiZE

Raport KOBiZE

Obowiązek raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy podmiotów, które w związku ze swoją działalnością wprowadzają gazy i pyły do powietrza.

Raport KOBiZE muszą złożyć nie tylko duże firmy eksploatujące instalacje powodujące emisje do powietrza, ale także podmioty użytkujące samochody bądź urządzenia klimatyzacyjne.

Logowanie do KOBiZE możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu w systemie krajowej bazy. Do kiedy złożyć raport KOBiZE? Składa się go w formie elektronicznej do końca lutego każdego roku.
Oferujemy usługi związane ze sporządzaniem sprawozdań oraz naliczaniem opłat środowiskowych. Dokumentację przygotowujemy terminowo, w oparciu o obowiązujące wzory formularzy.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.