Aktualności prawne

Sprawozdawczość środowiskowa - opłata produktowa

Sprawozdawczość środowiskowa - opłata produktowa

Sprawozdawczość środowiskowa 2023

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi tzw. sprawozdanie o opakowaniach 

Obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami jakie musi realizować podmiot uzależnione są od zakresu działalności, w tym od tego czy:
 • Podmiot wprowadza produkty w opakowaniach na rynek
 • Podmiot wprowadzania opakowania na rynek

Kiedy mamy do czynienia z wprowadzaniem produktów w opakowaniach lub pustych opakowań?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160) wskazuje, że poprzez wprowadzanie do obrotu rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:
 • import opakowań,
 • import produktów w opakowaniach,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach
- dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Ustawa wskazuje też, kiedy następuje wprowadzenie opakowań produktów w opakowaniach lub do obrotu produktów w opakowaniach, w dniu:
 • wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach;
 • wytworzenia na terytorium kraju;
 • ich przywozu na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo produktów w opakowaniach.

Prawidłowa realizacja obowiązków przedsiębiorcy

Aby prawidłowo realizować obowiązki w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi należy:
 • Ustalić obowiązki przedsiębiorcy
 • Ustalić ilość i rodzaj opakowań wprowadzonych na rynek
 • Obliczyć opłatę produktową/ obliczyć pomoc de minimis
 • Wprowadzić dane do systemu BDO
 • Zatwierdzić sprawozdanie

Ewidencja opakowań

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencje w postaci papierowej lub elektronicznej. Nie ma określonej formy w jakiej taka ewidencja ma być prowadzona, może to być zeszyt, arkusz EXCEL lub inne programy do sporządzania notatek.

Ustalenie masy opakowań możliwe jest poprzez:
 • zważenie poszczególnych opakowań
 • uzyskanie informacji od producenta
 • Weryfikację opakowań o podobnej gramaturze i wielkości

Obliczenie opłaty produktowej. Obliczenie pomocy de minimis

Wysokość opłaty produktowej można wyliczyć przy wykorzystaniu kalkulatorów udostępnianych przez Urzędy Marszałkowskie, np. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego:

lub przekazać ten obowiązek specjalistom ds. ochrony środowiska.

Pamiętaj! Nie ma znaczenia, ile opakowań podmiot wprowadził na rynek. Obowiązki należy realizować nawet przy 1 kg wprowadzonych opakowań.

Wyjątki:
Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 i art. 45, nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, w których w danym roku kalendarzowym wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

Przepisów ustawy w zakresie:
 • uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,
 • obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
- nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.

Jak nie płacić za wprowadzanie opakowań i produktów w opakowaniach?

W przypadku gdy masa wprowadzonych opakowań w danym roku kalendarzowym nie przekracza 1Mg można ubiegać się o pomoc de minimis.

Publiczne kampanie edukacyjne

Publiczne kampanie edukacyjne to działania, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub uiszczenia ekwiwalentu 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego.

Jak można realizować powyższe obowiązki?
 • Samodzielnie – należy poddawać odzyskowi w tym recyklingowi odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, potwierdzeniem recyklingu jest DPR.
 • Za pośrednictwem organizacji – organizacja odzysku opakowań może przejąć obowiązku ciążące na wprowadzającym opakowania i produkty w opakowaniach
 • Uzyskując zwolnienie de minimis – w przypadku gdy ilość wprowadzonych opakowań nie przekracza 1 Mg można ubiegać się o pomoc de minimis. Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do 15 marca

Wprowadzający produkty w opakowaniach – obowiązki:

Podsumowując, do obowiązków przedsiębiorcy należy:
 • Uzyskanie wpisu do BDO 
 • Prowadzenie ewidencji o masie opakowań wprowadzonych na rynek
 • Zapewnienie odzysku odpadów opakowaniowych
 • Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych – samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku, lub przekazanie 2% netto wartości opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym
 • Uiszczanie opłaty rocznej w wysokości 100 zł lub 300zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
 • Zamieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach – paragony, faktury, umowy sprzedaży, sprawozdania, KPO, KEO 
 • Składanie rocznych sprawozdań

Kalendarz przedsiębiorcy

31 grudnia 2022

Rozliczenie za publiczne kampanie edukacyjne

Uiszczenie opłaty za publiczne kampanie edukacyjne za opakowania w wysokości 2% netto wartości opakowań 
wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym 

31 grudnia 2022

28 lutego 2023

Uiszczenie opłaty rocznej

Uiszczenie opłaty rocznej w związku z wpisem do BDO - 100 zł lub 300 zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

15 marca 2023 r.

Złożenie sprawozdań

- O produktach, opakowaniachi
o gospodarowaniu odpada

-O wytwarzanych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami

15 marca 2023 r.

Zaprszamy do współpracy!

Oferujemy usługi związane ze sporządzaniem sprawozdań oraz naliczaniem opłat środowiskowych. Dokumentację przygotowujemy terminowo, w oparciu o obowiązujące wzory formularzy.

© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.