Decyzja środowiskowa

Eko Novum
DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Realizacja przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czyli tzw. decyzji środowiskowej.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Dokument ten określa środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji. Wskazuje warunki, które należy spełnić by planowane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest podstawowym instrumentem identyfikującym, jakie zagrożenia i negatywne skutki w środowisku może nieść za sobą realizacja inwestycji. Decyzja środowiskowa jest określona ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja środowiskowa jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Wiąże ona również organy administracji przy wydawaniu późniejszych decyzji, jak np. pozwoleń sektorowych na eksploatację instalacji. Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska mają często znaczący wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego, dlatego planowane przedsięwzięcie należy kompleksowo ocenić wcześniej.

Kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa?

Listę inwestycji wymagających uzyskania takiego dokumentu wskazuje Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dzieli ono inwestycje na dwie grupy:

  • przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałujące na środowisko (tzw. przedsięwzięcia I grupy), dla których konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięcia II grupy). Aby uzyskać decyzję środowiskową, należy dla nich sporządzić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Odpowiedni organ zadecyduje, czy należy dodatkowo przedłożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty te stanowią załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Kto wydaje dokument, jakim jest decyzja środowiskowa?

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia jest to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 
Oferujemy pomoc w procesie inwestycyjnym poprzez uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych inwestycji.

Rzetelnie i wyczerpująco sporządzona dokumentacja sprawia, że procedura administracyjna przebiega sprawnie, Jest to gwarancja szybkiego uzyskania decyzji i tym samym – przystąpienia do realizacji inwestycji.

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonujemy w zakresie zgodnym z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Sporządzane przez nas dokumentacje zawierają specjalistyczne analizy dotyczące obecnej sytuacji i planowanego kształtu przedsięwzięcia. Obejmują też modelowanie emisji do powietrza i propagacji hałasu. Obliczenia wykonujemy w profesjonalnych programach, a wyniki przedstawiamy również w formie graficznej na mapach.

Oferujemy wsparcie w całym procesie inwestycyjnym – od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, aż do uzyskania decyzji środowiskowej i omówienia obowiązków z niej wynikających.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.