Gospodarka odpadami

Eko Novum
GOSPODARKA ODPADAMI

Wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi może oddziaływać negatywnie na środowisko. Z tego względu  prowadzenie działalności gospodarczej związane z gospodarką odpadami wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. Należą do nich m.in. pozwolenie na wytwarzanie odpadów a także zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska takie pozwolenie jest konieczne w przypadku wytwarzania odpadów:
  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub,
  • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Należy pamiętać, że wartości te dotyczą odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji. W przypadku gdy odpady wytwarzane są poza instalacją, pozwolenie nie jest konieczne.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z załącznikami jest niezbędnym dokumentem w postępowaniu w sprawie wydania decyzji.

W niektórych przypadkach konieczne jest dołączenie uzgodnionego z powiatowym bądź miejskim komendantem Państwowej Straży Pożarnej dokumentu, jakim jest operat przeciwpożarowy.
Współpracujemy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić sprawną koordynację prac nad operatem przeciwpożarowym oraz zgodność zapisów z zapisami wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W ramach usługi oferujemy opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu uzyskania dokumentu, jakim jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Zapewniamy udział w postępowaniu administracyjnym aż do momentu uzyskania pozwolenia.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Definicja określa przetwarzanie odpadów jako procesy mające na celu:
  • odzysk surowców wtórnych, czyli tzw. recykling,
  • unieszkodliwienie odpadów poprzez m.in. ich spalanie lub właściwe składowanie,
a także przygotowanie poprzedzające wymienione etapy. Rodzaje procesów odzysku i unieszkodliwiania wskazuje załącznik nr 1 i 2 do Ustawy o odpadach.

Przetwarzanie odpadów może stwarzać zagrożenie dla środowiska, dlatego – w myśl z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach – prowadzenie takich procesów wymaga uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej, które uprzednio zostały uzgodnione z powiatowym bądź miejskim komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
Współpracujemy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić sprawną koordynację prac nad operatem przeciwpożarowym oraz zgodność tych zapisów z zapisami wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów.

W ramach usługi oferujemy opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku, by uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zapewniamy udział w postępowaniu administracyjnym aż do momentu uzyskania decyzji.

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów polega na:
  • gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
  • wstępnym sortowaniu nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich klasyfikacji,
  • tymczasowym magazynowaniu odpadów przez prowadzącego ich zbieranie.
Prowadzenie tych procesów wymaga uzyskania dokumentu, jakim jest zezwolenie na zbieranie odpadów.

W przypadku gdy będzie prowadzone zarówno zbieranie, jak i przetwarzanie odpadów, możliwe jest objęcie tych procesów jedną decyzją.

Jednym z ważniejszych załączników koniecznych do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów jest operat przeciwpożarowy uzgodniony przez powiatowego bądź miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
Dzięki współpracy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jesteśmy w stanie zaoferować sporządzenie operatu przeciwpożarowego, którego zapisy będą zgodne z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów. Pozwoli to na efektywny przebieg pozstępowania administracyjnego, a w efekcie szybkie uzyskanie decyzji.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zapewniamy aktywny nadzór nad prowadzonym postępowaniem aż do momentu uzyskania decyzji administracyjnej.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.