Aktualności prawne

Operat przeciwpożarowy - obowiązki przedsiębiorców

Operat przeciwpożarowy - obowiązki przedsiębiorców

Operat przeciwpożarowy - obowiązki przedsiębiorców

Obowiązek opracowania operatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej określony został w Ustawie o odpadach poprzez dodanie punktów zawartych w Ustawie o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw [Dz.U. 2018 poz. 1592]. Zmiany te, wprowadzone w połowie 2018 roku są konsekwentnie realizowane.

Dostosowanie decyzji do nowych przepisów objęte było 12 miesięcznym okresem przejściowym liczonym od 5 września 2018 r.  Niedostosowanie się do przepisów grozi wygaśnięciem pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem określającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu bądź jego części lub innego miejsca, w którym magazynowane są odpady.

Operat przeciwpożarowy dołączany jest do dokumentów dotyczących odpadów – stanowi integralną część wniosków o wydanie pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jest też załącznikiem do wniosku na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpady palne. Ponadto w określonych przypadkach operat przeciwpożarowy należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Wzór operatu przeciwpożarowego

Wzór operatu przeciwpożarowego nie jest określony przepisami – dokument tworzony jest przez fachowców i musi zawierać dokładną analizę danej instalacji czy danego obiektu.

Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy może być sporządzany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, co wskazuje Ustawa o odpadach. W przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, dokument może być sporządzony jedynie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli natomiast organem właściwym do wydania decyzji jest starosta, operat przeciwpożarowy może być sporządzony również przez osobę z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa lub z ukończonymi studiami wyższymi na kierunku inżynierii bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Kontrola

Wydanie pozwolenia poprzedzone jest kontrolą obiektu przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Kontrola określa zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej ujętymi w operacie przeciwpożarowym.

Etapy postępowania

Image

Zapraszamy do współpracy

Dzięki współpracy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych możemy zaoferować sporządzenie dokumentu, jakim jest operat przeciwpożarowy. Jego zapisy będą spójne z zapisami wniosków odpadowych, co pozwala na sprawną realizację postępowania administracyjnego. Zapewniamy wsparcie podczas procedury uzgodnienia operatu oraz uzyskiwania pozwolenia. Cena za operat przeciwpożarowy ustalana jest indywidualnie.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.