Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Eko Novum
POZWOLENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli takie jest wymagane. Określa to art. 180 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów jest wymagane, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • eksploatowana jest instalacja,
  • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób zorganizowany, za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub wentylacji mechanicznej,
  • substancje wprowadzane z instalacji do powietrza są objęte poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu,
  • analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że substancje wprowadzane do powietrza powodują przekroczenie 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.
Rodzaje instalacji wymagające uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wskazuje Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. W przypadku gdy instalacja nie przekracza progów wskazanych w tym rozporządzeniu, wymagane jest jedynie zgłoszenie instalacji do odpowiedniego Organu Ochrony Środowiska. W momencie, kiedy progi są przekroczone, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza nie obejmuje np. instalacji do spawania, jeśli nie ma więcej niż trzech stanowisk spawalniczych.
Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza sporządzamy m.in w oparciu o charakterystykę procesów technologicznych, parametry emitorów, wyniki pomiarów czy wyznaczone wskaźniki emisji.

Nasze dokumentacje zawierają modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń sporządzone  w dedykowanym programie w oparciu o dane na temat instalacji. Analiza rozprzestrzeniania stanowi informację o braku ponadnormatywnych stężeń substancji w stosunku do dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu. W przypadku wystąpienia przekroczeń proponujemy rozwiązania zmierzające do dotrzymania wartości odniesienia substancji w powietrzu.  

Oferujemy wsparcie w procesie administracyjnym, w tym również reprezentowanie inwestora przed organami administracyjnymi na mocy pełnomocnictwa.
Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Eko Novum
ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.
O tym, czy instalacja wymaga pozwolenia czy zgłoszenia, decydują przepisy wykonawcze, m.in.:
  • Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia,
  • Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Pierwszy dokument wskazuje rodzaje instalacji, z których emisja gazów i pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania pozwolenia. W takich przypadkach należy zgłosić instalację do odpowiedniego organu ochrony środowiska.

Drugie rozporządzenie wskazuje przypadki, kiedy nie jest konieczne zgłoszenie instalacji. W razie przekroczenia wskazanych w dokumencie progów należy zgłosić instalację do odpowiedniego organu ochrony środowiska.
Oferowane dokumentacje wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, a także niezbędną, fachową wiedzę. Opracowany przez nas wniosek zawiera część merytoryczną charakteryzującą instalację pod względem technologicznym, a także modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń sporządzone w specjalistycznym oprogramowaniu i naniesione na mapę.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.