Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego

Eko Novum
ANALIZA LOKALIZACJI INWESTYCJI POD KĄTEM RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO

Właściwa lokalizacja inwestycji umożliwia sprawny przebieg procesu oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej. Analiza przedinwestycyjna pomaga sprecyzować ryzyko środowiskowe. Zgodnie z definicją ryzyko środowiskowe obejmuje zagrożenia, jakie wiążą się z realizacją inwestycji w danej lokalizacji.
Oferowana przez nas usługa obejmuje weryfikację lokalizacji inwestycji względem:
  • zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • innych obiektów i najbliższej zabudowy mieszkaniowej,
  • terenów chronionych akustycznie,
  • obszarów chronionych,
  • obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
  • stref jakości powietrza.
W ramach usługi sporządzona zostanie dokumentacja zawierająca środowiskowe uwarunkowania wybranej lokalizacji przedsięwzięcia.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.