Pozwolenie wodnoprawne

Eko Novum
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zagadnienia dotyczące gospodarowania wodami reguluje ustawa Prawo wodne. Wskazuje ona przypadki, kiedy konieczne jest uzyskanie dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

  • usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (np. odprowadzanie wód deszczowych z dróg),
  • szczególne korzystanie z wód, tj. korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, w tym wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a także wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
  • inne działania wpływające na gospodarkę wodno-ściekową, takie jak wykonanie urządzeń wodnych (wyloty ścieków, studnie, stawy).
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Uprawnione są do tego poszczególne organy Wód Polskich, m.in. Zarząd Gospodarki Wodnej. Pozwolenie wodnoprawne ma określony wzór i wydawane jest jako decyzja danego organu administracyjnego.
Sporządzone przez nas operaty wodnoprawne zawierają opis zamierzonego korzystania z wód, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne a także niezbędne załączniki graficzne przedstawiające m.in. zasięg zamierzonego korzystania z wód naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową.

Nasza pracownia oferuje przygotowanie operatów wodnoprawnych na podstawie specjalistycznej wiedzy i przepisów prawa wodnego. W oparciu o pełnomocnictwo oferujemy sporządzenie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Usługi obejmują również reprezentowanie klienta przed organami administracji do momentu uzyskania decyzji.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.