Analiza konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Eko Novum
ANALIZA KONIECZNOŚCI UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Katalog przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej jest zamknięty i zawarty w  Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dzieli ono przedsięwzięcia na zawsze znacząco oddziałujące na środowisko (tzw. przedsięwzięcia z I grupy) oraz te potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko (tzw. przedsięwzięcia z II grupy). Określa więc, kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa. Rozporządzenie konkretyzuje, jakie oddziaływanie na środowisko mają poszczególne rodzaje przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzji środowiskowej następuje przed wydaniem innych decyzji, z czego najpopularniejszą jest ta dotycząca pozwolenia na budowę.

Dopiero, kiedy analiza środowiskowa wykazuje, że zachodzą obie przesłanki – przedsięwzięcie jest kwalifikowane do I lub II grupy oraz do jego realizacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (lub innej decyzji wymienionej w art. 72 ustawy ooś) – niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Stanowi ona załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Kto wydaje dokument, jakim jest decyzja środowiskowa?

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia jest to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Oferowana przez naszą pracownię usługa polega na analizie planowanej inwestycji pod kątem zasadności uzyskiwania decyzji środowiskowej. Ponadto, w celu formalnego potwierdzenia oferujemy sporządzenie wniosku o wydanie opinii co do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, właściwy organ wyda odpowiednie zaświadczenie.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.