Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenia i operaty
POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Koncepcja pozwoleń zintegrowanych została wprowadzona do prawa wspólnotowego dyrektywą Rady nr 96/61/We z dnia 24 września 1996 roku dot. zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, czyli dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
Przejdź do oferty
Raport początkowy i Analiza ryzyka

Pozwolenia i operaty
RAPORT POCZĄTKOWY I ANALIZA RYZYKA

Sporządzanie raportu początkowego nie zawsze jest wymagane. Zanim zostanie podjęta decyzja o konieczności sporządzenia tego dokumentu, można przygotować Analizę możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.
Przejdź do oferty
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenia i operaty
POZWOLENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli takie jest wymagane. Określa to art. 180 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Przejdź do oferty
Gospodarka odpadami

Pozwolenia i operaty
GOSPODARKA ODPADAMI

Wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi może oddziaływać negatywnie na środowisko. Z tego względu  prowadzenie działalności gospodarczej związane z gospodarką odpadami wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.
Przejdź do oferty
Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenia i operaty
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zagadnienia dotyczące gospodarowania wodami reguluje ustawa Prawo wodne. Wskazuje ona przypadki, kiedy konieczne jest uzyskanie dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne.
Przejdź do oferty
Gospodarka odpadami

Pozwolenia i operaty
OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

W świetle prawa operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
Przejdź do oferty
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.