Aktualności prawne

ROP – co trzeba wiedzieć o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?

ROP – co trzeba wiedzieć o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?

Obecnie w Polsce w ciągu roku prawidłowej selekcji podlega około półtora miliona ton odpadów – głównie opakowań po produktach. Jedynie połowa z nich zostaje następnie poddana recyklingowi.

Pomimo odpowiedzialności podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, finansowanie systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów opakowaniowych, które trafiają do gospodarstw domowych spoczywa głównie na barkach mieszkańców gmin. Aby przerwać ten nierówny impas zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, wprowadzono Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta zwiększającą udział i odpowiedzialność producentów w procesie recyklingu odpadów. Unijny pakiet odpadowy ROP ma na celu zwiększenie odpowiedzialności producentów, a także wprowadzenie systemu kaucyjnego. Polega on na zawarciu w cenie produktu dodatkowej opłaty, która będzie zwracana w momencie oddania opakowania w sklepie bez konieczności okazywania paragonu.

ROP nakłada na producentów odpowiedzialność za produkt nie tylko na etapie produkcji, ale również wtedy, gdy produkt zostanie zużyty, a opakowanie po nim stanie się odpadem.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest pojęciem odnoszącym się głównie do szeroko pojętego powstawania nadmiernej ilości odpadów. ROP oraz związana z nim opłata opakowaniowa ma na celu zwiększenie poziomu ponownego wykorzystywania odpadów i częstotliwości recyklingu. ROP dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terytorium kraju.

Gospodarowanie odpadami – przepisy

Cześć projektów związanych z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta została już wprowadzona w życie. Zgodnie z planami pozostałe projekty zostaną przyjęte na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Zgodnie z wprowadzanym systemem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta każdy działający na terenie Polski producent będzie zobowiązany do współdzielenia kosztów związanych z ponownym wykorzystaniem jego produktów. Koszty te dotyczyć będą przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów, ich transportu oraz ich recyklingu lub utylizacji.

W związku z rozszerzoną odpowiedzialnością producenci zostaną objęci dodatkową opłatą za każdą sztukę produktu, który wprowadzą na rynek. Opłata wynosić będzie maksymalnie pięć groszy za jedną sztukę produktu i pobierana będzie zbiorczo co rok.

Opłata opakowaniowa 2021

ROP zakłada również wprowadzenie nowej opłaty związanej z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Opłata opakowaniowa według planów resortu środowiska ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, a jej wysokość będzie ustalana na podstawie masy danego opakowania. Wstępne ustalenia zakładają, że będzie to 50 groszy za każdy kilogram opakowań wprowadzonych do obrotu.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.