Aktualności prawne

Nowa ustawa o odpadach – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r.

Nowa ustawa o odpadach – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r.

2021 rok jest rokiem kilku istotnych zmian dotyczących środowiska i zwiększenia świadomości oraz odpowiedzialności za jego kondycję. Ważnym w tym zakresie wydarzeniem jest wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku. Rozporządzenie ministra obejmuje nowe szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania różnego rodzaju odpadów.

Rozporządzenie o odpadach 2020

Już na początku 2019 roku rozpoczęto prace nad stworzeniem nowych przepisów. Najnowsze rozporządzenie o odpadach obejmuje kwestie związane z magazynowaniem odpadów, w tym wstępne magazynowanie przez wytwórcę oraz tymczasowe magazynowanie przez podmiot odpowiedzialny za ich zbieranie, a także magazynowanie przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Określa ono również odpowiednie oznakowanie odpadów i czas magazynowania odpadów zakaźnych – medycznych i weterynaryjnych.

Nowe rozporządzenie ministra – wstępne magazynowanie odpadów

Rozporządzenie o odpadach pociąga do większej odpowiedzialności osoby prowadzące działalność i wytwarzające ich określoną ilość. Obowiązki dotyczące magazynowania odnoszą się do różnych kategorii podmiotów, a rozporządzenie różnicuje je w zależności od stanu faktycznego wytwarzanych odpadów.

Grupą, która została w pełni objęta obowiązkami zapisanymi w treści rozporządzenia są podmioty z tzw. kategorii C. Są to podmioty wytwarzające i magazynujące więcej niż tonę odpadów niebezpiecznych rocznie lub więcej niż sto ton odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku. Do kategorii C zaliczają się przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz te, które zajmują się procesami produkcyjnymi na szeroką skalę.

Podmioty z kategorii B, czyli przedsiębiorstwa produkujące mniej niż tonę odpadów niebezpiecznych oraz mniej niż 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne, zostały jedynie częściowo objęte nowymi obowiązkami. Do kategorii tej należą między innymi przedsiębiorstwa z branży budowlano-remontowej oraz specjalizujące się w czyszczeniu zbiorników i urządzeń, jednocześnie magazynujące odpady w miejscu ich wytworzenia.

Ostatnia grupa to podmioty z kategorii A, całkowicie zwolnione z obowiązków wynikających z najnowszego rozporządzenia. W kategorii tej znajdują się podmioty, które uprawnione są do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów – przedsiębiorstwa wytwarzające do stu kilogramów odpadów niebezpiecznych oraz do pięciu ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.

Podmioty z kategorii B mają obowiązek prowadzić magazynowanie w miejscach o odpowiedniej pojemności, która jest dopasowana do ilości i gabarytów wytwarzanych odpadów oraz w sposób dopasowany do najważniejszych właściwości fizycznych i chemicznych odpadów. Co więcej, przedsiębiorcy ci zobowiązani są przechowywać odpady niebezpieczne w taki sposób, aby minimalizować wpływ czynników atmosferycznych na nie i wpływ samych odpadów na środowisko. Konieczne jest w tym wypadku stosowanie szczelnych pojemników lub kontenerów oraz specjalnego systemu zabezpieczającego zbierającego wycieki.

Podmioty z kategorii C dodatkowo zobowiązane są również do odpowiedniego oznakowania zarówno miejsca magazynowania, jak i samych odpadów. Na tablicy informacyjnej musi znajdować się kod odpadu. Na oznaczeniu zaś może zostać umieszczona także nazwa odpadu zgodna z katalogiem. Oznakowanie odpadów wytwarzanych przez podmioty z kategorii C powinno być trwałe i czytelne oraz umieszczone w widocznym miejscu.
Podobnie jak w przypadku kategorii B, także przedsiębiorcy zaliczani do kategorii C objęci są obowiązkiem selektywnego magazynowania odpadów uwzględniającego ich najważniejsze właściwości chemiczne i fizyczne. Ponadto niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed rozprzestrzenianiem się poza miejsce składowania. Podmioty z kategorii C mają też obowiązek ograniczenia pylenia odpadów, między innymi za pomocą stosowania szczelnego przykrycia, specjalnych preparatów błonotwórczych lub instalacji zraszających. Do obowiązków przedsiębiorców z ostatniej kategorii należy dodatkowo zapewnienie odpowiedniej drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych w miejscu magazynowania odpadów oraz zapewnienie ich prawidłowej rotacji.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.